Odhady nemovitostí

Naši vysoce kvalifikovaní soudní znalci jsou připraveni Vám poskytnout

ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÝCH POSUDKŮ A TRŽNÍCH ODHADŮ CEN NEMOVITOSTÍ

pro všechny účely:

 • převodů vlastnických práv nemovitostí
 • odhad nemovitosti pro dědické řízení
 • vypořádání vlastnictví
 • jmění firem, pro potřeby bank
 • konkurzní řízení, dražby
 • konkurzní řízení, dražby

Orientační seznam podkladů, které je vhodné předložit pro vypracování posudku:

 • výpis za katastru nemovitostí neboli list vlastnictví (LV) starý max. 3
  měsíce
 • kopii snímku katastrální mapy předmětného území starý max.1rok
 • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí na všechny oceňované stavby (hlavní
  stavby, vedlejší stavby, venkovní úpravy, inženýrské stavby atp.)
 • projektovou dokumentaci oceňovaných staveb pro stavební povolení
 • geometrický plán pro zaměření staveb
 • seznam realizovaných stavebních úprav a změn na oceňovaných nemovitostech v
  uplynulém období včetně datace
 • informace o skutečném účelu užití oceňovaných staveb a bytů
 • doklady omezující vlastnická práva – Smlouvy o zřízení věcného břemene atp.
  včetně podrobného vymezení jejich rozsahu (geometrické plány …)
 • doklady o nabytí vlastnictví (kupní smlouvy)